THINGS YOU NEED TO DO BEFORE UNIVERSITY

Hello everyone, welcome back to my blog!!

So if you’re reading this blog post I assume you’re starting uni, you’re trying to not miss anything before going there and yes, I bet you’re quite nervous. Don’t worry here I am to tell that… me too. However I put together this list of things you need to do before starting this new stage of your life so you don’t feel like lost. Starting uni might look like a scary thing but… just wait until your first day, that’s super scary I bet. Jokes aside, these are the things that I have done or I am about to do before going to Barcelona, that’s where I will study and so you need to do as well!! Let’s read it.


Hola a tots, benvinguts de nou al meu blog!!

Si estàs llegint aquesta publicació assumeixo que començaràs la uni, intentes no perdre’t res abans d’anar-hi i sí… segur que estàs nerviós. No et preocupis, aquí estic jo per dir-te que…jo també. Tot i així, he creat una llista de coses que necessites fer abans de començar aquesta nova etapa de la teva vida, per a que no et sentis tan perdut. Començar la uni pot fer una mica de por però… espera el teu primer dia, allò segur que fa més por. Bromes a part, aquestes són les coses que he fet o estic a punt de fer abans d’anar a Barcelona, on aniré a estudiar, i que tu també necessites fer!! Anem a llegir-ho.

 1. Declutter your wardrobe. Throw anything that doesn’t fit you or donate what you don’t like. Take only your essentials with you. If it’s necessary buy new clothes that you know you will use. Take comfy and casual looks and some festive ones for occasions | Organitza el teu armari. Llença el que ja no et va bé o dóna el que no t’agrada. Emporta’t solament les peces de vestir essencials. I si és necessari compra roba nova que saps que portaràs. Porta looks còmodes i casuals i també de mudar per ocasions inesperades.
 2. Make a list of all the things you need. Desk essentials, uni bag, folders, clips, pens, notebooks, an agenda, cooking objects, your favourite mug, plants, candles, your favourite pillow. And stop here, don’t buy too much stuff because you don’t know you’re actually going to need, wait until you begin your classes | Fes una llista de totes les coses que necessites. Objectes d’escriptori, una bossa per la uni, carpetes, clips, bolis, llibretes, una agenda, estris de cuina, la teva tassa preferida, plantes, espelmes, el teu coixí preferit. I prou, no compris massa coses que realment no saps si les necessitaràs, espera fins que comencis les classes.
 3. Spend time with your family and friends before you leave. Quality time. Make dinners, go out for a picnic, take a trip or just chill on the sofa but be with them because you’re gonna miss them | Passa temps amb la teva família i els teus amics abans de marxar. Temps de qualitat. Fes sopars, surt a fer picnics, ves de viatge o relaxa’t al sofa però estigues amb ells perquè els trobaràs a faltar.
 4. Learn to cook. Alright I am not talking to be the new master chef but seriously learn to fry an egg or something. Simple skills. Learn to make easy, healthy and nutritiuos meals because you will spend a lot of energy and time on studying and moving. Learn to meal prep, buy some bento boxes and good to go. You can find some easy recipes on my blog | Aprèn a cuinar. A veure no estic parlant de ser el nou master xef però en serio aprèn a fregir un ou o algo. Habilitats bàsiques. Aprèn a fer àpats fàcils, nutritius i saludables perquè gastaràs molta energia i temps en estudiar i en moure’t. Prepara menjars per diferents dies amb antelació, compra carmanyoles i tot preparat. Trobaràs receptes molt fàcils al meu blog.IMG_4524
 5. Don’t be one of those who wait until Friday to clean your clothes at home. Learn to do the laundry. When I told you to spend time with your family…well invest some of it by learning how to use the washing machine | No siguis un d’aquells que espera fins al divendres per rentar la roba a casa. Aprèn a fer-ho tu. Quan he dit que passis temps amb la família… doncs inverteix una mica d’aquest temps en aprendre com funciona la rentadora.
 6. Find a flat. Oh well… this is the hardest, I mean you can’t know how many flats I’ve seen on the internet. But you have to do it. And if you’re sooo lucky that you find one, get to know the area, the closest supermarket and how to get the public transport | Troba un pis. Uff…és una de les coses més difícils, vull dir no saps quants pisos he vist a internet. Però ho has de fer. I si tens tanta sort de trobar-ne un, ves a conèixer per on està situat, els supermercats que estàn més aprop i com arribar al transport públic des d’allà.
 7. You are not going to meet your friends every weekend. You’re going to miss them, I’m sorry. But, you can now take a lot of pictures with them and do some fun DIYs so you can take those at your new place| No et trobaràs amb els teus amics cada setmana. Els trobaràs a faltar, em sap greu. Però ara és el moment de fer moltes fotos o algun DIY que puguis emportar-te al teu nou lloc.
 8. Your roomates and your new classmates are going to check your Facebook profile. Make me a favour and clean it up. I’m talking about those embarrassing pictures, delate them and change your profile picture. Oh another thing, use a decent and easy e-mail adress | Els teus companys de pis o de classe visitaran el teu perfil de Facebook. Fes-me un favor i neteja’l. Estic parlant d’aquelles fotos que tens que fan vergonya de quan estaves de festa, borra-les i canvia la teva foto de perfil. Ah i una altra cosa, crea una adreça de perfil decent i fàcil. Ja m’entens.
 9. University is about getting time from nowhere. So you need to be super organized and focused. Try new methods of studying before going there so you will not waste any time |La universitat consisteix en treure temps de ves a saber on. Així que necessites estar súper organitzat i centrat. Prova nous mètodes d’estudiar abans de trobar-t’hi per no perdre temps.img_5660
 10. Before you leave, it would be a good thing to throw a party or make a special dinner with your friends and family, have some fun!! It will not last….uni exams | Abans de marxar seria una bona idea de fer una festa o un sopar especial amb els teus amics i família, passa’t-ho bé!! La diversió no durarà…. ehem…exàmens d’uni.
 11. Learn to drive if you need to. I am not going to do this point at least this year but I’m willing to do it next year! This summer you don’t have any work to do, so spend it on driving! | Aprèn a conduir si ho necessites. Jo no ho faré aquest any però espero fer-ho l’any que ve! Aquest estiu no tens res de feina a fer, així que inverteix una mica de temps en aprendre a conduir!
 12. You don’t want to be broke and eat chips every single day, do you? My recommendation is to make a simple budget. Write how much money you’re able to spend every week or every month and divide it into: food, school, going out… and anything else? You will see. But don’t overspend it!!! | No vols ser pobre i menjar patates cada dia, oi? La meva recomanació és fer un simple presupost. Escriu quants diners et pots gastar setmanalment o mensualment i divideix-ho en: menjar, escola, sortir… algo més? Ja ho aniràs veient. Però no gastis més del compte!!!
 13. Get a credit card (if u don’t have one already), it will be sooo much easier (and safer) than carrying all the money on your pocket | Aconsegueix una tarjeta de crèdit (si no en tens una ja), serà molt més fàcil (i segur) que portar tots els diners a la butxaca.
 14. Learn to manage your time, start using a bullet journal. Make a daily to-do lists, schedule everything you need and want to do, so you don’t waste any time and don’t forget when is your exam and project due to | Aprèn a gestionar el teu temps, comença a fer servir un Bullet Journal, és un mètode d’organització molt simple i personal en una agenda qualsevol. Fes llistes de les coses que has de fer cada dia, programa tot el que necessites i vols fer per a no desaprofitar cap moment i no te n’oblidis de quan és l’exàmen o el projecte.IMG_4690
 15. You don’t want to look like a total loser the first day of class. Don’t be late!! So, learn to use the public transpor some weeks before | Sé que no vols semblar un “pringat” el primer dia de classe. Doncs no facis tard!! Aprèn a fer servir el transport públic unes setmanes abans.
 16. Memorize your ID card number… I mean you’re already 18, it’s time to do it | Memoritza el teu número de DNI… Vull dir… ja tens 18, ja és hora.
 17. Learn an easy but effective workout routine that you can do anywhere so when you’re in college you will have the habit to do some exercise | Aprèn una rutina d’exercicis fàcil però efectiva que pots fer a qualsevol lloc per a quan estiguis a la uni ja tindràs l’hàbit de fer esport.
 18. Get to know the city. I already know you know how to get to the shopping street but seriously, you need to know a little bit more. Take a day off and move around your uni area, where you live, the centre… so you’re not that lost the firsts weeks | Coneix la ciutat. Ja sé que saps arribar al carrer de les botiguetes però en serio, necessites saber més. Ves-te’n un dia tu sol i mou-te per allà, per on està la teva uni, per on vius, pel centre… Així no estaràs tan perdut les primeres setmanes.
 19. Start reading the newspaper and watching the news. You’re officially a grown-up so you can vote and decide a lot of things in your life. The first thing you need to do is to be aware of the things that are happening in this world. I mean about politics, economy, culture… Everything | Comença a llegit els diaris i mirar les noticies. Ja ets oficialment adult, pots votar i prendre grans decisions en la teva vida. La primera cosa que necessites ara és estar assabentat del que està succeïnt al món. Em refereixo a política, economia, cultura…Tot.
 20. Just enjoy your summer and don’t worry about anything else! | Simplement gaudeix del teu estiu i no et preocupis per a res!IMG_4829
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s