18 LESSONS LEARNED IN 18 YEARS

Hello everyone, welcome back to my blog!!

So today’s post is a little bit different because this Tuesday (18th) was my birthday and I turned 18 so I thought of making a list of 18 things I’ve learnt in these years. It doesn’t have any purpose but to affirm what I’ve learnt and share my knowledge with you. So if you find it interesting share and give me a thumbs up!


Hola a tots, benvinguts al meu blog un dia més!!

Avui faig un post una mica diferent perquè aquest dimarts 18 va ser el meu aniversari i vaig complir 18 anys, així que vaig pensar fer una llista de 18 coses que he après durant aquests anys. No té cap propòsit però afirmar el que he après i compartir el meu coneixement amb vosaltres. Per tant, si et sembla interessant, comparteix i dona’m un m’agrada!

 1. Qualitiy regardless of work, things or friends will do more for you than quantity | Qualitat ja sigui treball, coses o amics és millor que quantitat.
 2. Looking after your long term mental and physical health is more important than a short momentary gain. For exemple: getting drunk | Cuidar la teva salut mental com física és més important que un moment de disbauxa. Com per exemple: emborratxar-se 
 3. The only person who is stopping you from doing things is yourself. Limiting beliefs are a waste of your time | L’única persona que et pot aturar de les coses que vols fer, ets tu mateix. Els pensaments que et limiten són una pèrdua de temps.
 4. Worry less, life is beautiful and fast and you have to enjoy it | Preocupat menys, la vida és bonica i passa ràpida, l’has de gaudir. 
 5. Travel alone. Traveling by my own has brought me a lot of experience and knowledge into my life | Viatja sol. Viatjar pel meu compte m’ha portat un munt d’experiència i coneixement a la meva vida.
 6. You’ll be too much for some people, those aren’t your people. So just surround yourself with inspiring and positive human beings | Seràs massa per a algunes persones, aquests no són la teva gent. Així doncs simplement rodejat de gent que t’inspira i és positiva. 
 7. Jump out of your comfort zone and swallow your shyness because only amazing things will happen like… this blog or my new jobs | Surt de la teva zona de comfort i empassa’t la vergonya perquè solament poden passar coses increïbles com per exemple el meu blog o els meus nous treballs.
 8. It’s hard to believe that some friendships aren’t true, but when you cut them off  and let them go, you realize who are your true friends and you have more space to let more people come in | És díficil de creure que algunes amistats no són de veritat, però quan talles i les deixes anar, te n’adones qui són els teus veritables amics i tens més espai per deixar entrar més persones a la teva vida. 
 9. Trust your intuition, it knows you best | Confia en la teva intuïció, ella et coneix millor.
 10. All things must pass. If you’re going through a hard time, you will see the light and eventually will pass and everything will make sense. Everything happens for a reason | Totes les coses passen. Si estàs passant per un temps difícil, veuràs la llum i finalment passarà i tot tindrà sentit. Tot passa per una raó.
 11. If you do good, you will feel good. This means if you eat healthy, you do exercise, you take care of your people, you will feel so much better.  Like my grandfather says what you seed, you will collect | Si fas coses bones, et sentiràs millor. Això vol dir que si menges saludable, fas exercici, cuides de les persones que t’importen, et sentiràs millor. Com el meu avi diu: el que sembres, recolliràs. 
 12. Work hard and smart and you will be rewarded | Treballa dur i amb intel·ligència i seràs recompensat.
 13. Be ambitious, set goals and dream big, it will come true. And if they come true but not in the accurate way you expected, you have to learn to readjust. | Siguis ambiciós, marca’t objectius i somia gran, es farà realitat. I si no es compleixen de la precisa manera que esperaves, has d’ aprendre a adaptar-te
 14. Have a morning routine like making your bed, do some stretching before starting your work and you will feel happier with yourself and ready to kick the day off | Tingues una rutina al matí com fer el llit, estiraments abans de fer la feina i et sentiràs més feliç amb tu mateix i estaràs preparat per començar el dia.
 15. It’s important to take time for yourself, to think about your feelings, what you’re doing. To know yourself | És important invertir temps per a tu mateix, pensar en els teus sentiments, en el què estàs fent. Coneixe’t. 
 16. If you don’t like what is happening or what they’re saying and it’s not in your control, you are the only one who has the change. Change your view or your mindset and it will not affect you | Si no t’agrada el que està passant o el que diuen i no està al teu control canviar-ho, tu ets l’única persona que ha de canviar. Canvia la teva visió o la teva actitud i no t’afectarà tant. 
 17. Don’t stress about the future and the things to come. Step by step and set only weekly goals to help you| No t’estressis amb el futur i les coses que han de venir. Pas a pas i marca’t solament objectius cada setmana per ajudar-te
 18. Don’t judge anyone by their image and respect everyone’s belief and opinion | No jutgis a ningú per la seva imatge i respecta la opinió i creences de tothom

Processed with VSCO with b5 preset

So that’s a few things I’ve learnt those short and quick 18 years. For some of you it may not seem much but I can tell you they’ve been very intensive. I really had fun in my day, my parents woke me up like in an Amèlié scene where she puts her hand into bag full of seeds, with two fishes swimming around there, crème brulée setted to be eaten and the little gnome and yep… It was so special. Moreover my mum made for me this huge chocolate, flan and biscuits cakes that she used to do when I was little and that my grandmother did for their children. I told them I didn’t want anything big but something special and familiar instead. So grateful for having this special people in my life like my parents, my boyfriend and my friends.  I also want to thank every congratulation you sent me, you made my day as well!! Hopping to write 19 things next year 🙂 | I això és més o menys el que he après aquests curts i ràpids 18 anys. Per alguns semblaran pocs pero us puc dir que han sigut intensos. M’ho vaig passar molt bé en el meu dia, els meus pares em van despertar com en una escena d’Amélié on ella posa la mà en una bossa plena de llegums, amb dos peixets nadant per allà, una crema catalana preparada per menjar i un petit gnom i si… va ser molt especial. A més ma mare em va preparar aquest pastís enorme de flan, xocolata i galetes que em feia quan era petita i que la meva àvia feia als seus fills. Els hi vaig dir que no volia res gran sinó especial i familiar. Estic molt agraïda per tenir gent tan especial en la meva vida com els meus pares, el meu novio i els meus amics. També vull agraïr totes les felicitacions que vaig rebre, vau fer el meu dia més feliç!! Espero escriure 19 coses més l’any que ve 🙂

See you next week, | fins la setmana que ve, 

xx | petons

Carmen. 

Advertisements

2 thoughts on “18 LESSONS LEARNED IN 18 YEARS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s